Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"co cau to chuc cua quoc hoi"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'cau' found 13929 times in 9419 documents, 'to' found 29578 times in 15583 documents, 'chuc' found 8742 times in 6102 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'quoc' found 9188 times in 5662 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, )


1 . (48690) Cơ cấu tổ chức của quốc hội
Ngày đăng: 2015-01-30
Tất cả các nước trên thế giới đều có một tổ chức chính phủ lãnh đạo vềđường lối kinh tế, chính trị…Nhằm đáp ứng nhu cầu của đất nước vàđảm bảo cho nhà nước đi đúng hướng. Vàđứng đầu tổ chức chính phủđó chính là Quốc hội - cơ quan cao nhất của một Nhà nước. Ở Việt Nam Quốc hội chính là cơ quan tối cao nhất, có quyền đưa ra hiến pháp, bác bỏ hiến pháp...