Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoat dong huy dong von cua cac nhtm nuoc ta thuc trang va giai phap "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.017 ( 'hoat' found 12516 times in 8176 documents, 'huy' found 2148 times in 1659 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'von' found 6161 times in 3398 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'nhtm' found 341 times in 178 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 'ta' found 12737 times in 7965 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, )


1 . (48694) Hoạt động huy động vốn của các NHTM nước ta: thực trạng và giải pháp
Ngày đăng: 2015-01-30
Ngày nay, nền kinh tế của nước ta đang có những biến chuyển rất lớn cả về lượng và chất. Điều đó thể hiện rất rõ trong tỉ lệ tăng trưởng GDP của đất nước. Cùng với sự phát triển đó là sự xuất hiện của rất nhiều nhà máy xí nghiệp, các công trình giao thông, thuỷ lợi kéo theo những nhu cầu rất lớn về vốn. Vậy những nguồn vốn đóđược lấy từđâu? Thời gian qua và hiện nay,...