Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"du bao ban hang trong dntm"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.005 ( 'du' found 11730 times in 7740 documents, 'bao' found 16287 times in 11681 documents, 'ban' found 43307 times in 23610 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'dntm' found 19 times in 12 documents, )


1 . (48699) Dự báo bán hàng trong DNTM
Ngày đăng: 2015-01-30
Dự báo bán hàng trong DNTM đóng vai trò quan trọng trong chiến lược ổn định về mặt tiêu thụ, sản xuất hàng hoá của doanh nghiệp nhẳm cung ứng vàđáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trên thị trường nội địa cũng như quốc tế. Dự báo bán hàng là tiền đề quan trọng trong kế hoạch hoá tiêu thụ hàng hóa. Từđó doanh nghiệp có thể chuẩn bị tốt các nguồn lực đảm bảo thực hiện...