Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bai tap lon mon phan tich va quan ly du an dau tu"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.009 ( 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'lon' found 5618 times in 4478 documents, 'mon' found 4103 times in 3733 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'du' found 11730 times in 7740 documents, 'an' found 11519 times in 8403 documents, 'dau' found 19254 times in 12192 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, )


1 . (48712) Bài tập lớn môn phân tích và quản lý dự án đầu tư
Ngày đăng: 2015-01-30
Quá trình hình thành và thực hiện một dựán đầu tư trải qua ba giai đoạn: • Chuẩn bịđầu tư • Thực hiện đầu tư • Vận hành các kết quảđầu tư Nội dung các bước công việc ở mỗi giai đoạn của các dựán không giống nhau, tuỳ thuộc vào lĩnh vực đầu tư (sản xuất kinh doanh hay kết cấu hạ tầng, sản xuất công nghiệp hay nông nghiệp…), vào tính chất...