Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"mau thuan co ban cua nen san xuat hang hoa gian don"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( 'mau' found 8335 times in 5313 documents, 'thuan' found 1929 times in 1563 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'ban' found 43307 times in 23610 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'nen' found 12857 times in 6816 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, 'gian' found 7971 times in 5939 documents, 'don' found 8225 times in 5647 documents, )


1 . (48729) Mâu thuẫn cơ bản của nền sản xuất hàng hoá giản đơn
Ngày đăng: 2015-01-30
Sản xuất hàng hoá đã từng tồn tại trong nhiều hình thái kinh tế - xã hội .Trong các hình thái xã hội trước Chủ nghĩa tư bản, sản xuất hàng hoá chưa phát triển.Đến thời kỳ Tư bản chủ nghĩa, nó đã phát triển tới đỉnh cao nhất, trở thành quan hệ thống trị, phổ biển trong xã hội. Cho đến xã hội xã hội chủ nghĩa, sản xuất hàng hoá vẫn còn, quy luật giá trị - quy luật kinh tế...