Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thi truong tai chinh va vai tro cua no trong nen kinh te thi truong"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.020 ( 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'chinh' found 13016 times in 8378 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'vai' found 4452 times in 3607 documents, 'tro' found 9096 times in 6908 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'no' found 5169 times in 3843 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'nen' found 12857 times in 6816 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'thi' found 33338 times in 20053 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, )


1 . (48753) Thị trường tài chính và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
Ngày đăng: 2015-01-30
Trước đây trong thời ký phát triển kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp thị trường tài chính là một khái niệm bó hẹp ở việc điều chuyển tiền tệ giữa Nhà nước và các DNTN và giữa các ngân hàng quốc doanh với nhau theo chỉđạo của các cơ quan quản lý Nhà nước. Khi chuyển sang phát triển kinh tế thị trường, khái niệm thị trường tài chính trở nên quá mới mẻ vàvô cùng cần...

2 . (48743) Thị trường tài chính và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Công cuộc đổi mới kinh tế của đất nước ta từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Trong những năm qua đã vàđang kéo theo hàng loạt những thay đổi tích cực tạo nên những cơ sở quan trọng ban đầu để phát triển thị trường tài chính (TTTC) nhằm đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển kinh tế một cách bền vững. Xuất phát từ chiến lược phát triển...