Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phan tich nhung dieu khoan chu yeu trong hop dong kinh te mua ban hang hoa"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.018 ( 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'nhung' found 39747 times in 20602 documents, 'dieu' found 12618 times in 9018 documents, 'khoan' found 3280 times in 2196 documents, 'chu' found 11334 times in 7865 documents, 'yeu' found 7812 times in 5943 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'hop' found 14943 times in 10440 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'mua' found 3359 times in 2355 documents, 'ban' found 43307 times in 23610 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, )


1 . (48762) Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá
Ngày đăng: 2015-01-30
Như ta đã biết cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quan hệ mua bán hàng hóa được hình thành, phát triển từ khi có sự phân công laođộng xã hội và sự trao đổi sản phẩm của lao động. Quan hệ này trở thành quan hệ pháp luật khi được pháp luật điều chỉnh soạn thảo thành các điều khoản và hình thức pháp lý của nó là hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá. Hiện nay, ở nước...