Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thi truong xuat khau hang hoa viet nam nhung van dedat ra va giai phap phat trien"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.011 ( 'thi' found 33338 times in 20053 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'khau' found 5053 times in 3104 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, 'nhung' found 39747 times in 20602 documents, 'van' found 26388 times in 16422 documents, 'dedat' found 32 times in 30 documents, 'ra' found 14166 times in 9614 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'trien' found 16937 times in 10151 documents, )


1 . (48774) Thị trường xuất khẩu hàng hoá Việt Nam – những vấn đềđặt ra và giải pháp phát triển
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong những năm qua, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng mạnh, do đó việc đẩy mạnh xuất khẩu là chủ trương kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá hướng về xuất khẩu. Để thực hiện được chủ trương của Đảng cùng với việc đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá, chúng...