Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"noi dung cot loi cua cong tac ton giao la cong tac van dong quan chung"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.024 ( 'noi' found 15566 times in 10807 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'cot' found 664 times in 485 documents, 'loi' found 8561 times in 6164 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'ton' found 3541 times in 2730 documents, 'giao' found 9856 times in 7383 documents, 'la' found 28538 times in 11424 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'van' found 26388 times in 16422 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'chung' found 14801 times in 9489 documents, )


1 . (48814) Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong lịch sử nước ta,vấn đề tôn giáo đã từng bị chủ nghĩa đế quốc tìm cách lợi dụng phục vụ cho âm mưu xâm lược và chống phá cách mạng Việt Nam. Hiện nay trong âm mưu DBHB chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam, các thế lực thù địch mà đứng đầu là đế quốc Mỹ vẫn coi tôn giáo là con bài hết sức lợi hại. Wyliam Colby (Nguyên giám đốc CIA) đã từng nói: "Muốn đi vào Châu...