Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"van dung phuong phap luan duy vat bien chung trong viec xay dung va phat huy nguon nhan luc cho nganh kiem toan doc lap tai viet nam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.021 ( 'van' found 26388 times in 16422 documents, 'phuong' found 9047 times in 6323 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'luan' found 6954 times in 5546 documents, 'duy' found 1685 times in 1400 documents, 'vat' found 6771 times in 4295 documents, 'bien' found 8813 times in 6656 documents, 'chung' found 14801 times in 9489 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'viec' found 18292 times in 12425 documents, 'xay' found 7460 times in 5194 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'huy' found 2148 times in 1659 documents, 'nguon' found 4822 times in 3330 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'luc' found 8228 times in 5836 documents, 'cho' found 31997 times in 21499 documents, 'nganh' found 2895 times in 1939 documents, 'kiem' found 8191 times in 5599 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'doc' found 4953 times in 3981 documents, 'lap' found 6912 times in 5434 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (48856) Vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng và phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Như chúng ta đã biết, tháng 12 năm 2006, nước ta chính thức gia nhập WTO. Sau sự kiện này, Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm… cho các đối tác nước ngoài. Điều này dẫn đến một yêu cầu thực tế bức thiết là thông tin về thị trường tài chính Việt Nam phải được minh bạch và có độ tin cậy cao. Do đó, sự bùng nổ về cầu đối với lĩnh vực...