Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hop dong mua ban hang hoa tu ly thuyet den thuc tien ap dung tai cong ty tnhh ipc"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.013 ( 'hop' found 14943 times in 10440 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'mua' found 3359 times in 2355 documents, 'ban' found 43307 times in 23610 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'thuyet' found 3157 times in 2380 documents, 'den' found 13223 times in 9687 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'tien' found 13490 times in 8791 documents, 'ap' found 1761 times in 1294 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'ipc' found 8 times in 6 documents, )


1 . (48866) Hợp đồng mua bán hàng hoá từ lý thuyết đến thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH IPC
Ngày đăng: 2015-01-30
Mua bán hàng hoá là hoạt động chính trong hoạt động thương mại, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng và không chỉ giới hạn ở phạm vi mỗi quốc gia mà còn mở rộng ra cả các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Khi hai bên tiến (thường gọi bên mua và bên bán) tiến hành mua bán hàng hoá với nhau thì nảy sinh một hình thức được hai bên ký kết có thể bằng miệng, bằng văn bản,...