Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bai tap nhap mon logic hinh thuc"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.003 ( 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'nhap' found 6005 times in 3994 documents, 'mon' found 4103 times in 3733 documents, 'logic' found 225 times in 185 documents, 'hinh' found 7759 times in 5494 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, )


1 . (49828) Bài tập nhập môn logic hình thức
Ngày đăng: 2015-01-30
Phán đoán là một hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng đã được định hình, phản ánh về một đối tượng xác định với mọi giá trị lôgic xác định, một cấu trúc logic xác định và được diễn đạt bằng ngôn ngữ thích hợp. Phép đổi chỗ là một phép suy diễn trực tiếp từ, tiền đề là một phán đoán đơn và kết luận cũng là một phán đoán đơn. Trong đó có sự đổi chỗ...