Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoan thien cong tac tuyen dung lao dong tai cong ty beeahn viet nam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.009 ( 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'tuyen' found 3339 times in 2545 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'lao' found 5492 times in 2603 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'beeahn' found 4 times in 2 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (49835) Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại Công ty BeeAhn Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Những năm gần đây nhờ đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, các ngành công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ của nước ta ngày càng phát triển trong đó cũng có sự đóng góp quan trọng của các ngành dệt may xuất khẩu. Ngành dệt may xuất khẩu đã đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, mang lại một phần lợi nhuận không nhỏ cho nền kinh tế quốc dân và đóng góp cho sự phát triển chung của...