Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"toan cau hoa va hoi nhap kinh te"' ; Tìm thấy: 26 kết quả; Thời gian tìm: 0.015 ( 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'cau' found 13929 times in 9419 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'nhap' found 6005 times in 3994 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, )


1 . (68858) Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với trước đây.Trước những năm 1986, do nhận thức và vận dụng sai lầm lý luận của chủ nghĩa Mác –Lênin vào công cuộc xây dựng chủ...

2 . (66605) Thực trạng lối sống và nguyên nhân làm phát sinh hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội trong thanh niên, sinh viên hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Đất nước ta trong thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, xây dựng một xã hội phồn vinh và hạnh phúc “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng và văn minh”. Để thực hiện mục tiêu đó vấn đề đặt ra là phải đổi mới, phát triển kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị, bước vào tham gia qúa trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó công tác giáo dục và...

3 . (65254) Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty Dệt may Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Với xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước một thử thách rất lớn phải vượt qua. Trước bối cảnh đó để có thể duy trì được sự phát triển bền vững với hiệu quả kinh tế cao, các nhà quản lý cần trang bị cho mình những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh nhằm biết cách đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh, biết...

4 . (65147) Thúc đẩy xuất khẩu hàng hoa Việt Nam sang thị trường Campuchia
Ngày đăng: 2015-01-30
Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi với hơn 1.100 km đường biên giới chung và "sợi dây tự nhiên" - sông Mê Kông liên kết. Trong quá trình lịch sử hơn 40 năm quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Campuchia đều nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước. Từ nhận thức ấy, chính phủ hai nước luôn tích cực phát triển mối quan hệ láng giềng truyền thống...

5 . (64395) Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với trước đây....

6 . (64244) Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với trước đây....

7 . (62054) Nâng cao khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá
Ngày đăng: 2015-01-30
Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành một trong những xu thế khách quan của sự phát triển kinh tế thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ về khoa học, công nghệ cùng với sự ra đời của các thể chế toàn cầu và khu vực đã góp phần thúc đẩy quá trình quốc tế hoá nền kinh tế thế giới....

8 . (61923) Khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ - công ty con trong nền kinh tế Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang là thách thức lớn đối với Việt Nam trên con đường đổi mới. Để đối đầu với những thách thức đó,Việt Nam đang nỗ lực tiếp thu và tăng cường đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng sự đòi hỏi của quy luật tích tụ và tập trung sản xuất.... Do vậy, việc tập trung nguồn lực và quản lý nguồn lực một cách có...

9 . (60867) Phân tích khả năng và hiện thực của kinh tế Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế
Ngày đăng: 2015-01-30
Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đang là một xu thế tất yếu của thời đại, nó diễn ra mạnh mẽ khắp các châu lục, chi phối đời sống kinh tế của hầu hết các nền quốc gia trên thế giới: Một hệ quả tất yếu của nền kinh tế toàn cầu hoá là kinh tế của các quốc gia sẽ ngày càng thu hẹp lại, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế sẽ ngày càng trở nên chặt chẽ. Nền kinh tế...

10 . (60847) Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với trước đây....

11 . (59534) vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến để phân tích: Hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đang là một xu thế tất yếu của thời đại, nó diễn ra mạnh mẽ khắp các châu lục, chi phối đời sống kinh tế của hầu hết các nền quốc gia trên thế giới: Một hệ quả tất yếu của nền kinh tế toàn cầu hoá là kinh tế của các quốc gia sẽ ngày càng thu hẹp lại, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế sẽ ngày càng trở nên chặt chẽ. Nền kinh tế...

12 . (59269) Mở rộng và nâng cao hiệu quả KTĐN ở nước ta theo hướng tăng khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế
Ngày đăng: 2015-01-30
Trước làn sóng toàn cầu hóa và khu vực hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, mỗi quốc gia cần phải tích cực và chủ động tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới để tạo dựng một vị trí thuận lợi trong quá trình phân công lao động quốc tế và trao đổi thương mại quốc tế. Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế không ngừng mở rộng với sức lan tỏa nhanh chóng đã làm thay đổi chiến...

13 . (59233) Sự phát triển của kế toán thế giới và kế toán Việt Nam. Các vấn đề đặt ra với kế toán Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế
Ngày đăng: 2015-01-30
I. Lịch sử phát triển của kế toán trên thế giới Không giống như phần lớn các nghề nghiệp hiện đại khác, kế toán có lịch sử phát triển lâu đời. Đã có không ít các cuộc hội thảo bàn về lịch sử phát triển của kế toán mà một trong những nội dung được đề cập thường xuyên nhất là quá trình ra đời và phát triển của phương pháp ghi sổ kép gắn liền với đóng góp của vị...

14 . (59138) Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nước ta phải tiến hành đổi mới và mở cửa nền kinh tế thì mới có thể tránh tụt hậu xa hơn về kinh tế. Trong quá trình đó chúng ta cần phải có một lực lượng nào đó để dẫn dắt nền kinh tế đi theo đúng hướng và đạt được những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra, giúp chúng ta hoà nhập mà không hoà tan trong bối...

15 . (59148) Sự phát triển của kế toán trên thế giới và Việt Nam. Các vấn đề đặt ra đối với kế toán Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Lịch sử Kế toán Kế toán thời kỳ cổ đại Trong một quy ước Hammurabi ban bố trong triều đại đầu tiên của Babylonia (2285 2242 B.C.) có quy định rằng việc bán hàng phải được ghi nhận bằng một bản thảo có dấu. Do vậy các giao dịch đều được các bên ghi chép lại. Ở Mesopotamian có một nghề tương đương với nghề kế toán hiện này là ghi chép bản thảo. Công...

16 . (56761) Thực trạng kinh tế trang trại tại Xã Quảng Thành - thành phố Thanh Hoá
Ngày đăng: 2015-01-30
Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, các ngành nghề kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi cùng với nó là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các nghành nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao trong quá trình sản xuất. Quá trình này diễn ra mạnh mẽ ở nông thôn, thể hiện rõ nét qua việc chuyển dịch từ sản...

17 . (49931) thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày đăng: 2015-01-30
Nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, nông nghiệp luôn luôn giữ một vai trò quan trọng, là ngành sản xuất lương thực, thực phẩm cho xã hội, nhiều nguyên liệu cho công nghiệp, nhiều hàng cho xuất khẩu (khi ngoại thương phát triển). Bước vào thế kỷ XXI, với những thách thức về an ninh lương thực, dân số, môi trường sinh thái,… nông nghiệp được dự báo là vẫn tiếp tục giữ...

18 . (49837) Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế
Ngày đăng: 2015-01-30
Vào những thập niên của thế kỷ XX, xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sự gia tăng mạnh mẽ đó đòi hỏi các quốc gia phải có chiến lược hội nhập phù hợp vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Trong bối cảnh này, không thể phát triển nếu như không mở cửa hội nhập. Tuy vậy, hội nhập một mặt sẽ đón nhận được những cơ hội cho phát triển,...

19 . (48804) Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Nước ta đang trong thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với trước đây. Trước những năm 1986, do nhận thức và vận dụng sai lầm lý luận của chủ nghĩa Mác -Lênin vào công cuộc xây...

20 . (48613) Quan điểm, các giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Ngày đăng: 2015-01-30
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một tất yếu khách quan lịch sử mà một nước nào đó muốn đạt được trình độ phát triển cũng phải trải qua. Một số nước châu Áđã thành công trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vàđã trở thành con rồng nhỏ Châu á như Singapo, Đài Loan, Hồng Kông… Ở nước ta trong 20 năm 1986 - 2006 đổi mới về phát triển công nghiệp chúng ta đã thu được...

21 . (48027) Vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với trước đây. Trước những năm 1986, do nhận thức và vận dụng sai lầm lý luận của chủ nghĩa Mác -Lênin vào công cuộc xây...

22 . (47721) Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm phát triển thị trường miền Bắc của công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường – Chi nhánh miền Bắc
Ngày đăng: 2015-01-30
Hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành mục tiêu chung cho nhiều quốc gia, và Việt Nam cũng đang từng bước vươn lên và hòa mình vào dòng chảy chung của khu vực và thế giới. Hội nhập đã và đang đem lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành vật liệu xây dựng của Việt Nam nói riêng, song nó cũng tiềm ẩn không ít những thách thức, một trong...

23 . (47429) Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần viễn thông – tin học bưu điện
Ngày đăng: 2015-01-30
Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang diễn ra nhanh chóng, quyết liệt và trở thành xu thế phát triển không thể đảo ngược của nền kinh tế thế giới hiện nay. Nhận thức rõ về xu thế phát triển tất yếu của nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã xác định rõ sự cần thiết phải tham gia hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang tiếp...

24 . (47412) Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Phú Thọ
Ngày đăng: 2015-01-30
Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế khách quan chi phối sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia và quan hệ quốc tế, bắt nguồn từ quy luật phát triển của LLSX và phân công lao động quốc tế.Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó. Hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ đơn thuần giới hạn trong phạm vi cắt giảm thuế quan mà đã được mở rộng ra tất cả các...

25 . (47051) Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày đăng: 2015-01-30
Nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, nông nghiệp luôn luôn giữ một vai trò quan trọng, là ngành sản xuất lương thực, thực phẩm cho xã hội, nhiều nguyên liệu cho công nghiệp, nhiều hàng cho xuất khẩu( khi ngoại thương phát triển). Bước vào thế kỷ XXI, với những thách thức về an ninh lương thực, dân số, môi trường sinh thái,… nông nghiệp được dự báo là vẫn tiếp tục giữ...

26 . (4314) Đề án “Sự phát triển của kế toán thế giới và kế toán Việt Nam. Các vấn đề đặt ra với kế toán Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế”
Ngày đăng: 2014-12-09
Đề tài: Sự phát triển của kế toán thế giới và kế toán Việt Nam. Các vấn đề đặt ra với kế toán Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế Lịch sử của kế toán gắn liền với sự ra đời và phát triển của hoạt động thương mại của con người mà cốt lõi là sự ra đời và phát...