Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phuong phap hach toan tai san co dinh"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'phuong' found 9047 times in 6323 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'hach' found 1887 times in 1235 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, )


1 . (49841) Phương pháp hạch toán tài sản cố định
Ngày đăng: 2015-01-30
Xu thế quốc tế hóa và hội nhập kinh tế trên phạm vi toàn cầu là xu thế có tính quy luật tất yếu. Trước tác động của nó, nhiều doanh nghiệp ra đời và suy vong. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế thị trường tạo ra môi trường cạnh tranh hết sức gay gắt buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững phải đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Sản xuất...