Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"tai chinh cong va quan ly tai chinh cong"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.017 ( 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'chinh' found 13016 times in 8378 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, )


1 . (49851) Tài chính công và quản lý tài chính công
Ngày đăng: 2015-01-30
Tài chính công gắn liền với hoạt động của nhà nước. Nó vừa là nguồn lực để nhà nước thực hiện tốt chức năng của mình , vừa là công cụ để thực hiện các dịch vụ công, chi phối , điều chỉnh các mặt hoạt động khác của đất nước. Trong tiến trình đổi mới, thực hiện cải cách nền hành chính quốc gia, Đảng và nhà nước ta coi đổi mới quản lý tài chính công là một trong những...