Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"su dung mo hinh swot vao danh gia co hoi va thach thuc"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.009 ( 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'mo' found 7502 times in 5478 documents, 'hinh' found 7759 times in 5494 documents, 'swot' found 95 times in 75 documents, 'vao' found 5872 times in 4195 documents, 'danh' found 5328 times in 4325 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'thach' found 1072 times in 930 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, )


1 . (49868) Sử dụng mô hình SWOT vào đánh giá cơ hội và thách thức
Ngày đăng: 2015-01-30
VIỆT NAM Gia nhập WTO rất thuận lợi cho sự phát triển đi lên của đất nước, đóng góp vào sự phát triển đó, tầng lớp doanh nhân Việt Nam có vai trò rất quan trọng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc mở cửa, giao lưu kinh tế - văn hóa với các nước là điều không thể tránh khỏi và rủi ro trên thương trường đối với các doanh nghiệp cũng không nhỏ. Phân tích SWOT sẽ giúp các doanh nghiệp...