Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"khai quat ve dau tu tu nguon von ngan sach nha nuoc"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'khai' found 4172 times in 3149 documents, 'quat' found 773 times in 691 documents, 've' found 31890 times in 22396 documents, 'dau' found 19254 times in 12192 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'nguon' found 4822 times in 3330 documents, 'von' found 6161 times in 3398 documents, 'ngan' found 7286 times in 4276 documents, 'sach' found 4022 times in 2860 documents, 'nha' found 11149 times in 7270 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, )


1 . (49871) Khái quát về đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong tiến trình đổi mới thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hàng năm Nhà nước dùng nhiều ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư vào các ngành, lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế xã hội đất nước. Việc quản lý , sử dụng nguồn vốn này một cách có hiệu quả, chống lảng phí, tiêu cực, tham nhũng.... đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước cũng...