Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"danh gia thuc hien cong viec la mot hoat dong quan ly nhan su quan trong trong cac doanh nghiep"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.025 ( 'danh' found 5328 times in 4325 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'hien' found 18985 times in 13055 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'viec' found 18292 times in 12425 documents, 'la' found 28538 times in 11424 documents, 'mot' found 45246 times in 23490 documents, 'hoat' found 12516 times in 8176 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, )


1 . (49872) Đánh giá thực hiện công việc là một hoạt động quản lý nhân sự quan trọng trong các doanh nghiệp
Ngày đăng: 2015-01-30
Như chúng ta đã biết, mục tiêu và nhiệm vụ của một tổ chức muốn thực hiện được phải dựa trên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận nhỏ, thậm chí từng cá nhân trong tổ chức đó. Dó đó, xét trên bình diện vĩ mô, nhà lãnh đạo muốn đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu chiến lược của tổ chức thì trước hết cần phải đánh giá được thành tích công tác của từng...