Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"huy dong von cua cac ngan hang thuong mai viet nam trong nhung nam gan day"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.022 ( 'huy' found 2148 times in 1659 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'von' found 6161 times in 3398 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'ngan' found 7286 times in 4276 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'thuong' found 15323 times in 10308 documents, 'mai' found 5970 times in 4138 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'nhung' found 39747 times in 20602 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, 'gan' found 3138 times in 2568 documents, 'day' found 9569 times in 7267 documents, )


1 . (49878) Huy động vốn của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong những năm gần đây
Ngày đăng: 2015-01-30
Bất kỳ một nước nào muốn tăng trưởng và phát triển đều cần một điều kiện không thể thiếu được đó là phải tạo vốn cho nền kinh tế. Việt Nam cũng nằm trong qui luật đó, hay nói cách khác Việt Nam muốn thực hiện được các mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước là phải có vốn. Nguồn vốn đó có thể là vốn trong nước hay vốn nước ngoài. Tiết kiệm để tạo vốn là...