Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc trang nguon lao dong o nuoc ta hien nay"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'nguon' found 4822 times in 3330 documents, 'lao' found 5492 times in 2603 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 'ta' found 12737 times in 7965 documents, 'hien' found 18985 times in 13055 documents, 'nay' found 11917 times in 8225 documents, )


1 . (49879) Thực trạng nguồn lao động ở nước ta hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Một doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần phải có lao động - vốn nhân tạo; thiết bị, nguyên liệu - đầu vào sản xuất; đất đai và các nguồn tài nguyên khác - nguồn lực tự nhiên. Trong đó nguồn lực lao động có vai trò rất quan trọng nhiều khi là quyết định sự phát triển của tồn tại của doanh nghiệp. Theo kinh tế chính trị Mác - Lênin: lao động là một trong ba yếu...