Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc trang va giai phap nham hoan thien he thong thong tin phuc vu cho viec ra quyet dinh trong qua trinh quan ly kinh te o nuoc ta hien nay"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.025 ( 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'nham' found 5934 times in 4990 documents, 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'he' found 11888 times in 8209 documents, 'thong' found 15314 times in 10397 documents, 'tin' found 8518 times in 5347 documents, 'phuc' found 3834 times in 3239 documents, 'vu' found 9493 times in 6649 documents, 'cho' found 31997 times in 21499 documents, 'viec' found 18292 times in 12425 documents, 'ra' found 14166 times in 9614 documents, 'quyet' found 8428 times in 6718 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'trinh' found 13046 times in 9336 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 'ta' found 12737 times in 7965 documents, 'hien' found 18985 times in 13055 documents, 'nay' found 11917 times in 8225 documents, )


1 . (49937) Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định trong quá trình quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Trên thế giới hiện nay đang diễn ra một cuộc cách mạng về thông tin hết sức sôi động.Trong xu thế phát triển của thế giới có sự đóng góp to lớn của thông tin ,khoa học công nghệ.Để phát triển thì mỗi quốc gia đều cần có những nguồn lực nhất định và thông tin ngày nay đã trở thành một trong những nguồn lực thực sự của mỗi quốc gia ,mỗi tổ chức.Vì vậy xu hướng chung của xã hội...