Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"danh gia va phan tich moi truong vi mo"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'danh' found 5328 times in 4325 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'moi' found 19476 times in 12716 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'vi' found 22461 times in 11254 documents, 'mo' found 7502 times in 5478 documents, )


1 . (49950) Đánh giá và phân tích môi trường vĩ mô
Ngày đăng: 2015-01-30
Năm 1986, nước Việt Nam ta đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng trong việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung ,bao cấp sang một nền kinh tế mới,nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước.Sau hơn 20 năm đổi mới,thực tiễn đã chỉ cho ta thấy rằng,đây là một nền kinh tế tối ưu của Việt Nam hiện nay. Sự chuyển...