Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"mot so bien phap nham tang cuong cong tac giai quyet khieu nai to cao trong tinh hinh hien nay"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.013 ( 'mot' found 45246 times in 23490 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'bien' found 8813 times in 6656 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'nham' found 5934 times in 4990 documents, 'tang' found 7244 times in 4965 documents, 'cuong' found 2124 times in 1892 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'quyet' found 8428 times in 6718 documents, 'khieu' found 299 times in 174 documents, 'nai' found 280 times in 184 documents, 'to' found 29578 times in 15583 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'hinh' found 7759 times in 5494 documents, 'hien' found 18985 times in 13055 documents, 'nay' found 11917 times in 8225 documents, )


1 . (49980) Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong tình hình hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Công tác giải quyết khiếu nại hành chính luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm vì nó vừa phản ánh tính chất dân chủ của Nhà nước ta vừa góp phần trực tiếp vào việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Khiếu nại, tố cáo vừa là vấn đề chính trị, vừa là vấn đề pháp lý. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức không chỉ liên quan đến các quyền,...