Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"trinh bay cac nang luc su pham va vai tro cua chung doi voi nguoi giao vien ky thuat"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.020 ( 'trinh' found 13046 times in 9336 documents, 'bay' found 1567 times in 1299 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'luc' found 8228 times in 5836 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'vai' found 4452 times in 3607 documents, 'tro' found 9096 times in 6908 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'chung' found 14801 times in 9489 documents, 'doi' found 23789 times in 14357 documents, 'voi' found 29103 times in 17739 documents, 'nguoi' found 20544 times in 12001 documents, 'giao' found 9856 times in 7383 documents, 'vien' found 4870 times in 3564 documents, 'ky' found 13546 times in 10262 documents, 'thuat' found 7606 times in 5935 documents, )


1 . (49983) Trình bày các năng lực sư phạm và vai trò của chúng đối với người giáo viên kỹ thuật.
Ngày đăng: 2015-01-30
Hoạt động của giáo viên biểu hiện ở tất cả các hình thức khác nhau của công tác sư phạm nhưng nhìn chung ở hai dạng đặc trưng: Công tác dạy học và công tác giáo dục. Tuy nhiên, sự phân chia này cũng chỉ là tương đối vì khi tiến hành công tác dạy học thì cũng đã đạt mục đích giáo dục. Ngược lại, muốn giáo dục thì cũng phải dựa trên cơ sở dạy học. Vả lại dạy học hay giáo dục...