Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"chinh sach tien te voi viec thuc hien muc tieu on dinh kinh te o viet nam"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.022 ( 'chinh' found 13016 times in 8378 documents, 'sach' found 4022 times in 2860 documents, 'tien' found 13490 times in 8791 documents, 'voi' found 29103 times in 17739 documents, 'viec' found 18292 times in 12425 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'hien' found 18985 times in 13055 documents, 'muc' found 8069 times in 5945 documents, 'tieu' found 7799 times in 5175 documents, 'on' found 5289 times in 4021 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (59182) Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Chính sách tiền tệ luôn là nhu cầu để ổn định kinh tế vĩ mô với hạt nhân là ổn định tiền tệ, tạo lập nền tảng cho sự phát triển chung. Mặt khác, nền kinh tế thị trường bản chất là một nên kinh tế tiền tệ. Do đó việc ổn định giá trị đồng tiền cùng với việc thiết lập nền Tài Chính Quốc Gia mạnh là cơ sở đầu tiên cho việc kiềm chế lạm phát, và ổn định nền kinh tế....

2 . (49986) Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế ở Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Chính sách tiền tệ luôn là nhu cầu để ổn định kinh tế vĩ mô với hạt nhân là ổn định tiền tệ, tạo lập nền tảng cho sự phát triển chung. Mặt khác, nền kinh tế thị trường bản chất là một nên kinh tế tiền tệ. Do đó việc ổn định giá trị đồng tiền cùng với việc thiết lập nền Tài Chính Quốc Gia mạnh là cơ sở đầu tiên cho việc kiềm chế lạm phát, và ổn định nền kinh tế....