Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc trang huy dong va su dung von trong cac doanh nghiep nha nuoc hien nay"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.018 ( 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'huy' found 2148 times in 1659 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'von' found 6161 times in 3398 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'nha' found 11149 times in 7270 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 'hien' found 18985 times in 13055 documents, 'nay' found 11917 times in 8225 documents, )


1 . (49991) Thực trạng huy động và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
DNNN là tế bào kinh tế của một quốc gia, hoạt động kinh doanh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong khuôn khổ quy định của nhà nước thông qua hệ thống pháp luật.Nhiệm vụ chính cảu doanh nghiệp nhà nước là thực hiện có hiệu quả các hoạt động về kinh tế xã hội và không ngừng phát triển theo quy luật, phát triển kinh tế có định hướng của chính trị xã hội, của nhà nước, trên...