Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"30 bai tieng anh giao tiep thong dung nhat"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.004 ( '30' found 695 times in 601 documents, 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'tieng' found 16773 times in 8740 documents, 'anh' found 16645 times in 9801 documents, 'giao' found 9856 times in 7383 documents, 'tiep' found 6207 times in 4872 documents, 'thong' found 15314 times in 10397 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'nhat' found 13709 times in 9238 documents, )


1 . (53382) 30 bài tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất
Ngày đăng: 2015-01-30
Xin chào. Hello. Xin chào. Hi. Bạn khỏe không? How are you? Tôi khỏe. Bạn khỏe không? I'm good. How are you? Khỏe. Bạn có nói tiếng Anh không? Good. Do you speak English? Một chút. Bạn là người Mỹ hả? A little. Are you American? Vâng. Yes. Bạn từ đâu tới? Where are you from? Tôi từ California. I'm from California. Rất vui được gặp bạn. Nice to meet you. Tôi cũng rất vui được gặp bạn Nice to meet you too....