Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ly thuyet mach bai tap co loi giai p4"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.002 ( 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'thuyet' found 3157 times in 2380 documents, 'mach' found 1813 times in 1147 documents, 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'loi' found 8561 times in 6164 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'p4' found 24 times in 24 documents, )


1 . (38559) Lý thuyết mạch + bài tập có lời giải P4
Ngày đăng: 2015-01-30
Bài giải-Đáp số-chỉ dẫn 2.1. 1. U1m = 220ej 25 . . 0 V 0 2. U 2 m = 60ej 30 3. I 1m = 1,25ej 25 . . 0 . 0 220 j 250 ; U1 = e = 155,5635ej 25 V 2 . 0 60 j 300 V ;U2 = e = 42,4264ej 30 2 V A 4. I 2 m = 100 ej 0,785 2.2. 1. 2. 3. . . . 1,24 0 0 ; I1 = ej 25 = 0,8839ej 25 A 2 π . 100 j mA ; I = ej 0,785 = 70,71 ej 0,785 mA = 100 e 4 2 j 30 0 0 I m1 = 5 + j 2,8868 = 5,7735e . = = 0 5,7735e j π 6 A A A A I m2 = −5 + j 2,8868 = 5,7735ej150 . π j5 5,7735e 6 π j7 5,7735e 6 I m3 = −5 −...