Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hop dong thue may moc thiet bi"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.004 ( 'hop' found 14943 times in 10440 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'thue' found 3200 times in 1664 documents, 'may' found 6094 times in 4145 documents, 'moc' found 597 times in 515 documents, 'thiet' found 8398 times in 6299 documents, 'bi' found 9192 times in 6691 documents, )


1 . (38965) Hợp đồng thuê máy móc thiết bị
Ngày đăng: 2015-01-30
Biểu mẫu Hợp đồng thuê máy móc thiết bị. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn....