Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"van hoa kinh doanh o viet nam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.011 ( 'van' found 26388 times in 16422 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (59316) Văn hóa kinh doanh ở Việt nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước Đảng ta luôn luôn coi trọng yếu tố văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa người với người, với xã hội và với thiên nhiên. Văn hoá vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và là mục tiêu của chúng ta. Trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang...