Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"vai tro ke hoach kinh doanh cua doanh nghiep trong nen kinh te thi truong va nhung noi dung doi moi trong ke hoach kinh doanh o cac doanh nghiep viet nam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.035 ( 'vai' found 4452 times in 3607 documents, 'tro' found 9096 times in 6908 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'nen' found 12857 times in 6816 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'thi' found 33338 times in 20053 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'nhung' found 39747 times in 20602 documents, 'noi' found 15566 times in 10807 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'doi' found 23789 times in 14357 documents, 'moi' found 19476 times in 12716 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'hoach' found 4120 times in 3099 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (59328) Vai trò kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và những nội dung đổi mới trong kế hoach kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Kể từ khi nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường thì tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều thay đổi. Trong thời gian đầu các doanh nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung đã loại bỏ hoàn toàn công tác kế hoạch hóa ra ngoài, phủ nhận hoàn toàn vai trò của kế hoạch hóa trong nền...