Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"nhung dac diem co ban cua kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o nuoc ta "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.025 ( 'nhung' found 39747 times in 20602 documents, 'dac' found 5715 times in 4609 documents, 'diem' found 5025 times in 3960 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'ban' found 43307 times in 23610 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'thi' found 33338 times in 20053 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'huong' found 12090 times in 9557 documents, 'xa' found 7742 times in 4841 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'chu' found 11334 times in 7865 documents, 'nghia' found 5638 times in 4221 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 'ta' found 12737 times in 7965 documents, )


1 . (59515) Những đặc điểm cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta .
Ngày đăng: 2015-01-30
Sau 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng như thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây cũng là một quá trình về sự nhận thức đúng hơn các quy luật khách quan, chuyển...