Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"van dung quan diem duy vat bien chung ve moi quan he giua vat chat voi y thuc vao su nghiep xay dung chu nghia xa hoi o nuoc ta hien nay"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.024 ( 'van' found 26388 times in 16422 documents, 'diem' found 5025 times in 3960 documents, 'duy' found 1685 times in 1400 documents, 'bien' found 8813 times in 6656 documents, 'chung' found 14801 times in 9489 documents, 've' found 31890 times in 22396 documents, 'moi' found 19476 times in 12716 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'he' found 11888 times in 8209 documents, 'giua' found 3786 times in 3121 documents, 'vat' found 6771 times in 4295 documents, 'chat' found 10002 times in 6793 documents, 'voi' found 29103 times in 17739 documents, 'y' found 31166 times in 17381 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'vao' found 5872 times in 4195 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'xay' found 7460 times in 5194 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'chu' found 11334 times in 7865 documents, 'nghia' found 5638 times in 4221 documents, 'xa' found 7742 times in 4841 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 'ta' found 12737 times in 7965 documents, 'hien' found 18985 times in 13055 documents, 'nay' found 11917 times in 8225 documents, )2 . (59522) Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Tiến lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mạng lớn lao nhất và quan trọng nhất của Đảng và nhân dân ta hiện nay vì chỉ có thực hiện được mục tiêu này, chúng ta mới có thể xây dựng được một nước Việt Nam mà theo cách nói của Hồ Chí Minh là: "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh". Và cũng chỉ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới có thể làm thoả mãn...