Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"che tai xu ly vi pham hop dong"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.007 ( 'che' found 8268 times in 5783 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'xu' found 4537 times in 3462 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'vi' found 22461 times in 11254 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, 'hop' found 14943 times in 10440 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, )


1 . (60384) Chế tài xử lý vi phạm hợp đồng
Ngày đăng: 2015-01-30
Luật Thương mại 2005 không nêu định nghĩa về chế tài trong thương mại nhưng có thể hiểu: Chế tài trong thương mại là sự gánh chịu hậu quả bất lợi của bên vi phạm hợp đồng trong thương mại. Từ khái niệm trên, có thể thấy được vai trò quan trọng của chế tài trong thương mại như sau: Thứ nhất, chế tài trong thương mại giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên...