Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"chuong 1 tong quan ve quan tri hoc"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.012 ( 'chuong' found 11924 times in 8347 documents, '1' found 16060 times in 10198 documents, 'tong' found 6037 times in 5127 documents, 've' found 31890 times in 22396 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'tri' found 10862 times in 7361 documents, 'hoc' found 26312 times in 16460 documents, )


1 . (68217) Một số giải pháp hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
LỜI MỞ ĐẦU 4CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC 6Quan niệm về quản trị 6Bản chất của quản trị 6Các chức năng quản trị 7Nhà quản trị 8CHƯƠNG II:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 8A. CƠ SỞ LÝ LUẬN 81. Khái niệm và tầm quan trọng của hoạch đinh chiến lược 81.1 Khái niệm 81.2 Tầm quan trọng 82. Quá trình...