Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"mot so van de ve cong tac den bu thiet hai giai phong mat bang thanh pho ha noi"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.013 ( 'mot' found 45246 times in 23490 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'van' found 26388 times in 16422 documents, 'de' found 52805 times in 28596 documents, 've' found 31890 times in 22396 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'den' found 13223 times in 9687 documents, 'bu' found 424 times in 323 documents, 'thiet' found 8398 times in 6299 documents, 'hai' found 6084 times in 4264 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phong' found 5429 times in 4139 documents, 'mat' found 7551 times in 5421 documents, 'bang' found 7831 times in 5985 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'pho' found 3549 times in 2806 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'noi' found 15566 times in 10807 documents, )


1 . (62520) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC ĐỀN BÙ THIỆT HẠI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng: 2015-01-30
Đất nước ta đang trong quá tình CNH-HĐH đất nước, nhu cầu sử dụng đất đai cho các mục đích mở mang phát triển đô thị, xây dựng các khu công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ, khu dân cư, các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác phục vụ cho sự phát triển kinh tế –xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân ngày càng tăng. Việc thu hồi, bố...