Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bai tap kinh te vi mo co kem bai giai"' ; Tìm thấy: 3 kết quả; Thời gian tìm: 0.009 ( 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'vi' found 22461 times in 11254 documents, 'mo' found 7502 times in 5478 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'kem' found 811 times in 699 documents, 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, )


1 . (73943) Bai tap Kinh te vi mo co kem bai giai
Ngày đăng: 2015-01-30
Bài tập Kinh tế vi mô có kèm bài giảiHệ thống các bài tập về môn Kinh tế vi mô có kèm bải để bạn kiểm tra lại kết quả....

2 . (40744) Bài tập Kinh tế vi mô có kèm bài giải
Ngày đăng: 2015-01-30
Hệ thống các bài tập về môn Kinh tế vi mô có kèm bải để bạn kiểm tra lại kết quả....

3 . (39915) Bài tập kinh tế vĩ mô có kèm bài giải
Ngày đăng: 2015-01-30
Bài 1: Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ: 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8 tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả và số lượng ấy có hệ số co dãn của cầu và cung là Ed = -0,2; Es = 1,54. Yêu cầu: 1. Xác định phương trình đường cung và đường cầu về đường trên thị trường Mỹ. Xác định giá cả cân bằng đường trên thị trường Mỹ....