Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"tang cuong phap che xhcn trong hoat dong thuc hanh quyen cong to va kiem sat cac hoat dong tu phap cua vien kiem sat nhan dan thanh pho ha noi"' ; Tìm thấy: 3 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( 'tang' found 7244 times in 4965 documents, 'cuong' found 2124 times in 1892 documents, 'che' found 8268 times in 5783 documents, 'xhcn' found 454 times in 371 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'hanh' found 5542 times in 4245 documents, 'quyen' found 3989 times in 2739 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'to' found 29578 times in 15583 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'hoat' found 12516 times in 8176 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'vien' found 4870 times in 3564 documents, 'kiem' found 8191 times in 5599 documents, 'sat' found 1274 times in 1066 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'dan' found 12929 times in 9399 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'pho' found 3549 times in 2806 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'noi' found 15566 times in 10807 documents, )


1 . (67314) Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁP CHẾ VÀ PHÁP CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP...

2 . (66019) Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một trong những nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước XHCN. Nguyên tắc pháp chế đòi hỏi việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước trước hết phải dựa trên cơ sở pháp luật và được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật; mọi cán bộ, công chức nhà nước phải nghiêm chỉnh...

3 . (63315) Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁP CHẾ VÀ PHÁP CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP 8...