Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"tang cuong quoc phong giu vung an ninh quoc gia va toan ven lanh tho la nhiem vu trong yeu thuong xuyen cua dang nha nuoc va cua toan dan trong do quan doi nhan dan va cong an nhan dan la l "' ; Tìm thấy: 0 kết quả; Thời gian tìm: 0.021 ( 'tang' found 7244 times in 4965 documents, 'cuong' found 2124 times in 1892 documents, 'quoc' found 9188 times in 5662 documents, 'phong' found 5429 times in 4139 documents, 'giu' found 1502 times in 1353 documents, 'vung' found 4925 times in 3740 documents, 'ninh' found 710 times in 494 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'ven' found 240 times in 216 documents, 'lanh' found 2096 times in 1631 documents, 'tho' found 2951 times in 1963 documents, 'la' found 28538 times in 11424 documents, 'nhiem' found 3710 times in 2742 documents, 'vu' found 9493 times in 6649 documents, 'yeu' found 7812 times in 5943 documents, 'thuong' found 15323 times in 10308 documents, 'xuyen' found 457 times in 407 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'dang' found 18613 times in 13105 documents, 'nha' found 11149 times in 7270 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'do' found 29862 times in 16370 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'doi' found 23789 times in 14357 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'dan' found 12929 times in 9399 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'an' found 11519 times in 8403 documents, 'l' found 47179 times in 18792 documents, )
Không tìm thấy kết quả nào!