Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoan thien kiem soat chi thuong xuyen ngan sach nha nuoc qua kho bac nha nuoc tinh ben tre"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.004 ( 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'kiem' found 8191 times in 5599 documents, 'soat' found 382 times in 329 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'thuong' found 15323 times in 10308 documents, 'xuyen' found 457 times in 407 documents, 'ngan' found 7286 times in 4276 documents, 'sach' found 4022 times in 2860 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'kho' found 4489 times in 2907 documents, 'bac' found 2719 times in 1787 documents, 'nha' found 11149 times in 7270 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'ben' found 2517 times in 1926 documents, 'tre' found 2337 times in 1561 documents, )


1 . (67599) Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1.Khái quát về ngân sách nhà nước và chi thường xuyên ngân sách nhà nước 1.2.Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước 1.3.Một số kinh nghiệm về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước ở...