Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"de cuong on tap mon thuong mai dien tu can ban"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'de' found 52805 times in 28596 documents, 'cuong' found 2124 times in 1892 documents, 'on' found 5289 times in 4021 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'mon' found 4103 times in 3733 documents, 'thuong' found 15323 times in 10308 documents, 'mai' found 5970 times in 4138 documents, 'dien' found 11648 times in 7688 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'can' found 12939 times in 9422 documents, 'ban' found 43307 times in 23610 documents, )


1 . (40348) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN
Ngày đăng: 2015-01-30
Đề cương hướng dẫn ôn tập môn thương mại điện tử căn bản. Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử. 1. Trình bày khái niệm chung về TMĐT. (Nếu đề có yêu cầu phân tích khái niệm chung về TMĐT thì trình bày các khái niệm bộ phận sau đó dẫn dắt để đi tới khái niệm chung.) 2. Trình bày các lợi ích của TMĐT. 3. Trình bày các hạn chế của TMĐT. 4. Trình bày cách thức phân chia TMĐT thuần...

2 . (22311) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN
Ngày đăng: 2014-12-09
Đề cương hướng dẫn ôn tập môn thương mại điện tử căn bản. Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử. 1. Trình bày khái niệm chung về TMĐT. (Nếu đề có yêu cầu phân tích khái niệm chung về TMĐT thì trình bày các khái niệm bộ phận sau đó dẫn dắt để đi tới khái niệm chung.) 2. Trình bày các lợi...