Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"giao trinh quan tri nhan su"' ; Tìm thấy: 4 kết quả; Thời gian tìm: 0.006 ( 'giao' found 9856 times in 7383 documents, 'trinh' found 13046 times in 9336 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'tri' found 10862 times in 7361 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, )


1 . (68621) Giáo trình quản trị nhân sự
Ngày đăng: 2015-01-30
Hệ thống lý thuyết căn bản về quản trị nhân sự I. Cơ cấu giáo trình quản trị nhân sự:Giáo trình gồm 6 chơng có liên quan chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau tạo thành một cơ cấu hoàn chỉnh.- Chơng đầu: Trình bày khái niệm và hệ thống lý thuyết căn bản của quản trị nhân sự. Hệ thống lý thuyết này làm nền tảng cho việc nghiên cứu hành vi của ngời lao động để từ đó giúp cho các...

2 . (41497) Giáo trình Quản trị nhân sự
Ngày đăng: 2015-01-30
QTNN là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhân sự thông qua tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ chức....

3 . (13125) Giáo trình Quản trị nhân sự
Ngày đăng: 2014-12-09
Quản trị nhân sự là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhân sự thông qua tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và định hướng...

4 . (5758) GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 1
Ngày đăng: 2014-12-09
Hệ thống lý thuyết căn bản về quản trị nhân sự I. Cơ cấu giáo trình quản trị nhân sự: Giáo trình gồm 6 chơng có liên quan chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau tạo thành một cơ cấu hoàn chỉnh....