Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"de tai ke toan tap hop chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham tai cong ty trach nhiem huu han dau tu xay dung dong phuong"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.024 ( 'de' found 52805 times in 28596 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'hop' found 14943 times in 10440 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'phi' found 4670 times in 2725 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'trach' found 590 times in 531 documents, 'nhiem' found 3710 times in 2742 documents, 'huu' found 2572 times in 2001 documents, 'han' found 4470 times in 3424 documents, 'dau' found 19254 times in 12192 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'xay' found 7460 times in 5194 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'phuong' found 9047 times in 6323 documents, )


1 . (70515) Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Đông Phương
Ngày đăng: 2015-01-30
1. Lý do chọn đề tài:Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sẵn sàng hợp tác kinh doanh bình đẳng, hữu nghị cùng có lợi với các quốc gia trên thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nâng cao được vị thế, uy tín của mình trên trường quốc tế. Một trong những nhân tố góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của đất nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện...