Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bai tap lon kiem toan"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.003 ( 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'lon' found 5618 times in 4478 documents, 'kiem' found 8191 times in 5599 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, )


1 . (70849) Bài tập lớn kiểm toán
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương ITổng quan về công ty xi măng Hải PhòngI. Sự hình thành và phát triển của công ty xi măng Hải Phòng.Công ty xi măng Hải Phòng thành lập theo quyết định số 353/BXD – TCLĐ ngày 09/08/1993 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Công ty là doanh nghiệp Nhà Nước, là đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty xi măng ViệtNam, tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Tổng công ty.Trụ sở chính:...