Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bai tap phan tich tinh hinh tai chinh cong ty co phan banh keo hai ha"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.005 ( 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'hinh' found 7759 times in 5494 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'chinh' found 13016 times in 8378 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'banh' found 513 times in 363 documents, 'keo' found 691 times in 571 documents, 'hai' found 6084 times in 4264 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, )


1 . (43407) Bài tập phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Ngày đăng: 2015-01-30
Từ bảng phân tích trên, ta nhận thấy trong 2 năm 2008 và 2009, tuyệt đại bộ phận thu nhập của công ty hải hà có nguồn gốc từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ ( chiếm khoảng 99%) tổng doanh thu và thu nhập khác; tiếp theo là hoạt động tài chính và thu nhập khác chỉ chiếm có khoảng 1% tổng thu nhập.Tuy vai trò của hoạt động tài chính đã gia tăng do sự phát triển của thị trường tài chính,...