Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"chien luoc kinh doanh cua cong ty co phan du lich hapro"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.014 ( 'chien' found 5054 times in 3684 documents, 'luoc' found 3903 times in 2890 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'du' found 11730 times in 7740 documents, 'lich' found 3611 times in 2466 documents, 'hapro' found 9 times in 5 documents, )


1 . (43524) Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro
Ngày đăng: 2015-01-30
Chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận được bố cục thành 3 chương: Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần du lịch Hapro Chương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro...