Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"chuong 2 phuong phap chung tu ke toan"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.007 ( 'chuong' found 11924 times in 8347 documents, '2' found 9825 times in 6487 documents, 'phuong' found 9047 times in 6323 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'chung' found 14801 times in 9489 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, )


1 . (43823) Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán
Ngày đăng: 2015-01-30
Phương pháp chứng từ kế toán là phương pháp xác định và kiểm tra sự hình thành các nghiệp vụ kinh tế cụ thể. Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong một doanh nghiệp kế toán phải lập chứng từ theo đúng qui định trong chế độ chứng từ kế toán. Nếu căn cứ vào việc thực hiện ghi chép vào chứng từ kế toán và địa điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế thì phương pháp chứng từ có...