Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"cau hoi va bai tap mon ke toan hanh chinh su nghiep"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( 'cau' found 13929 times in 9419 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'mon' found 4103 times in 3733 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'hanh' found 5542 times in 4245 documents, 'chinh' found 13016 times in 8378 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, )2 . (43825) CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Ngày đăng: 2015-01-30
Câu hỏi: Đối tượng áp dụng kế toán Hành chính sự nghiệp? Trình bày đối tượng kế toán hành chính sự nghiệp? Phân tích nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp? Trình bày nội dung công tác kế toán hành chính sự nghiệp? Trình bày các căn cứ tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp? Trình bày một số cách phân loại kế toán chủ yếu theo Luật kế toán hiện hành (Áp dụng đối với kế...