Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"so luoc ve cac phuong phap xac dinh gia dat"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'luoc' found 3903 times in 2890 documents, 've' found 31890 times in 22396 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'phuong' found 9047 times in 6323 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'xac' found 2474 times in 1864 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'dat' found 13826 times in 9758 documents, )


1 . (44090) SƠ LƯỢC VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT
Ngày đăng: 2015-01-30
Căn cứ theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP. Nhìn chung có 4 phương pháp xác định giá đất cụ thể được hướng dẫn thi hành: 1. Phương pháp so sánh trực tiếp: là phương pháp xác định...